Κυριακή, 29 Ιανουαρίου 2012

Inger Christensen --- Alfabet


Copenhagen CityPoem: Alfabet, Inger Christensen

As Christensen has explained: “The numerical ratios exist in nature: the way a leek wraps around itself from the inside, and the head of a snowflower, are both based on this series.” Her system ends on the n, suggesting many possible meanings including “n’s” significance as any whole number. As with det, however, despite its highly structured elements this work is a poetically evocative series concerned with oppositions such as an outpouring of the joy of the world counter posed with the fears for and forces poised for its destruction.

Alphabet 

1

apricot trees exist, apricot trees exist

2

bracken exists; and blackberries, blackberries;
bromine exists; and hydrogen, hydrogen

3

cicadas exist; chicory, chromium,
citrus trees; cicadas exist;
cicadas, cedars, cypresses, the cerebellum

4

doves exist, dreamers, and dolls;
killers exist, and doves, and doves;
haze, dioxin, and days; days
exist, days and death; and poems
exist; poems, days, death

5

early fall exists; aftertaste, afterthought;
seclusion and angels exist;
widows and elk exist; every
detail exists; memory, memory's light;
afterglow exists; oaks, elms,
junipers, sameness, loneliness exist;
eider ducks, spiders, and vinegar
exist, and the future, the future

6

fisherbird herons exist, with their grey-blue arching
backs, with their black-feathered crests and their
bright-feathered tails they exist; in colonies
they exist, in the so-called Old World;
fish, too, exist, and ospreys, ptarmigans,
falcons, sweetgrass, and the fleeces of sheep;
fig trees and the products of fission exist;
errors exist, instrumental, systemic,
random; remote control exists, and birds;
and fruit trees exist, fruittherein the orchard where
apricot trees exist, apricot trees exist
in countries whose warmth will call forth the exact
colour of apricots in the flesh

7

given limits exist, streets, oblivion
and grass and gourds and goats and gorse,
eagerness exists, given limits
branches exist, wind lifting them exists,
and the lone drawing made by the branches
of the tree called an oak tree exists,
of the tree called an ash tree, a birch tree,
a cedar tree, the drawing repeated
in the gravel garden path; weeping
exists as well, fireweed and mugwort,
hostages, greylag geese, greylags and their young;
and guns exist, an enigmatic back yard;
overgrown, sere, gemmed just with red currants,
guns exist; in the midst of the lit-up
chemical ghetto guns exist
with their old-fashioned, peaceable precision
guns and wailing women, full as
greedy owls exist; the scene of the crime exists;
the scene of the crime, drowsy, normal, abstract,
bathed in a whitewashed, godforsaken light,
this poisonous, white, crumbling poem

8

whisperings exist, whisperings exist
harvest, history, and Halley's
comet exist; hosts exist, hordes
high commanders, hollows, and within the hollows
half-shadows, within the half-shadows occasional
hares, occasional hanging leaves shading the hollow where
bracken exists, and blackberries, blackberries
occasional hares hidden under the leaves
and gardens exist, horticulture, the elder tree's
pale flowers, still as a seething hymn;
the half-moon exists, half-silk, and the whole
heliocentric haze that has dreamed
these devoted brains, their luck, and human skin
human skin and houses exist, with Hades
rehousing the horse and the dog and the shadows
of glory, hope; and the river of vengeance;
hail under stoneskies exists, the hydrangeas'
white, bright-shining, blue or greenish
fogs of sleep, occasionally pink, a few
sterile patches exist, and beneath
the angled Armageddon of the arching heavens, poison,
the poison helicopter's humming harps above the henbane,
shepherd's purse, and flax, henbane, shepherd's purse
and flax; this last, hermetic writing,
written otherwise only by children; and wheat,
wheat in wheatfields exists, the head-spinning
horizontal knowledge of wheatfields, half-lives,
famine, and honey; and deepest in the heart,
otherwise as ever only deepest in the heart,
the roots of the hazel, the hazel that stands
on the hillslope of the heart, tough and hardy,
an accumulated weekday of Angelic orders;
high-speed, hyacinthic in its decay, life,
on earth as it is in heaven

1981

About the author

Inger Christensen .Danish poet, novelist, and essayist.Born in the town of Vejle, on the eastern, Jutland coast of Denmark, she is considered the foremost poetic experimentalist of her generation.Much of Christensen’s work is organized upon “systemic” structures in accordance with her belief that poetry is not truth and not even the “dream” of truth, but “is a game, maybe a tragic game—the game we play with a world that plays it’s own game with us.”She won the Austrian State Prize for European Literature in 1994, the Nordic Prize in the same year, the European Poetry Prize in 1995, The America Award in 2001, and has received numerous other distinctions. Her works have been translated into several languages, and she has been frequently mentioned as a candidate for the Nobel Prize in literature.  More about Inger Christensen on WikiPedia

Text in Danish
Digtsamlingen „alfabet“, Inger Christensen (1981)
1. abrikostræerne findes, abrikostræerne findes
2. bregnerne findes; og brombær, brombær
Og brom; og brinten
3. cikaderne findes; cikorie, chrom
og citrontræer findes; cikaderne findes;
cikaderne., ceder, cypres, cerebellum
4. duerne findes; drømmene, dukkerne
dræberne findes; duerne, duerne;
dis, dioxin og dagene; dagene
findes; dagene, døden; og digtene
findes; digtene, dagene, døden
5. efteråret findes; eftersmagen og eftertanken
findes; og enrummet findes; englene,
enkerne og elsdyret findes; enkelthederne
findes, erindringen, erindringens lys;
og efterlyset findes, egetræet og elmetræet
findes, og enebærbusken, ensheden, ensomheden
findes, og edderfuglen og edderkoppen findes,
og eddiken findes, og eftertiden, eftertiden
Inspiring Cities Museum of CityPoems